GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIGGO GO

 

 

Klik hier om de Gebruiksvoorwaarden als PDF te downloaden.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Ziggo GO producten en diensten (hierna te noemen de ‘Dienst’) zoals geleverd door Ziggo B.V. en Ziggo Services B.V. (hierna ‘Ziggo’ genoemd). Onderdeel van deze Voorwaarden zijn de licentievoorwaarden voor de software die u in gebruik neemt als u de Dienst gebruikt. Dit zijn de Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers van ActiveCloak for Media over PlayReady DRM (zie artikel 3 van deze Voorwaarden).

 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden voor Ziggo GO in combinatie met onze Algemene basisvoorwaarden voor Ziggo B.V. en de Algemene Voorwaarden voor Ziggo Services B.V. en alle overige voorwaarden die op de Dienst van toepassing kunnen zijn. Deze zijn te vinden op ziggo.nl/voorwaarden Ons privacybeleid vindt u op ziggo.nl/privacy  In deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigingen worden aangebracht.

De Dienst kan koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en de diensten die zij bieden; deze bedrijven kunnen zelf gebruiksvoorwaarden hebben. We raden u aan dergelijke gebruiksvoorwaarden van derden te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijzen of de inhoud van de producten of diensten van derden.

Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of u deze niet kunt naleven, installeert, kopieert en/of gebruikt u de Dienst dan niet.

 

1. Gebruik van de Dienst

Door per geval toegang tot de Dienst te krijgen, erkent u en stemt u in met het volgende:

 • Wij bieden de Dienst aan in samenwerking met onze licentiegevers (hierna te noemen ‘Contentproviders’) en andere derden. De Dienst wordt verleend in de staat waarin deze op dat moment verkeert (‘as is’) en beschikbaar (‘as available’) is, behalve zoals bij wet wordt vereist; wij bieden geen garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit en beschikbaarheid via het internet.
 • U kunt de Dienst uitsluitend gebruiken indien u een overeenkomst met Ziggo heeft met betrekking tot de levering van televisie en radio. Indien uw abonnement op deze diensten om welke reden dan ook eindigt, wordt de Dienst automatisch beëindigd.
 • U gebruikt de Dienst uitsluitend voor doeleinden die onder deze Voorwaarden en elke toepasselijke wet- en regeling zijn toegestaan.
 • U kunt de Dienst uitsluitend voor uw persoonlijke en particuliere doeleinden gebruiken; gebruik voor commerciële of openbare doeleinden is streng verboden.
 • U kunt op geen enkele andere manier dan via de website toegang tot de Dienst krijgen of proberen te krijgen.
 • U mag zich niet bezighouden met activiteiten die de Dienst verstoren of verbreken.
 • U erkent dat de Dienst slechts toegankelijk is via apparaten die voor weergave van de Dienst technologisch toereikend en compatibel zijn en die continu verbonden zijn met een (draadloze) breedbandinternetverbinding.
 • U kunt de Dienst uitsluitend gebruiken binnen Nederland via een Nederlandse internetververbinding.
 • Ziggo kan een maximum stellen aan het aantal apparaten dat u gelijktijdig gebruikt om toegang tot de Dienst te hebben. Ziggo is gerechtigd de toegang tot de Dienst te blokkeren indien u de bepalingen van deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.
 • Het is u niet toegestaan het volgende te doen of derden te helpen het volgende te doen:

De Dienst op welke wijze dan ook kopiëren, reproduceren, overbrengen, aanpassen, wijzigen, emuleren, decompileren, demonteren of reverse-engineering op de Dienst toepassen, of afgeleide werken van de Dienst maken;

- De Dienst of een deel ervan gebruiken om een tool of softwareproduct te maken dat gebruikt kan worden om softwaretoepassingen van welke aard dan ook te maken;

De Dienst geheel of gedeeltelijk huren, verhuren, lenen, aan het publiek beschikbaar stellen, verkopen of distribueren;

- Met de Dienst knoeien of een technologie omzeilen die door ons of onze Contentproviders wordt gebruikt om inhoud die via de Dienst toegankelijk is te beschermen;

- Het omzeilen van territoriale beperkingen die op de Dienst van toepassing zijn;

Gebruikersaccounts maken door middel van frauduleuze methoden;

- De Dienst gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden.

 

2. Inhoud

 • Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de vorm en het uiterlijk van de Dienst, films, tv-programma’s, afbeeldingen, muziek, tekst en ander materiaal (hierna te noemen ‘Inhoud) die via de Dienst beschikbaar wordt gemaakt, is eigendom van Ziggo of haar Contentproviders. Alle rechten, titels en eigendom in de Dienst berusten bij Ziggo en de Contentproviders, voor zover van toepassing. De rechten op het gebruik van de Dienst zijn aan u in licentie gegeven en worden niet aan u overgedragen; u hebt geen andere rechten op de Dienst dan deze te gebruiken conform deze Voorwaarden.
 • U erkent dat u door het gebruik van de Dienst kunt worden blootgesteld aan Inhoud die u kwetsend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt en u erkent tevens dat u er in dit opzicht mee akkoord gaat dat u de Dienst op uw eigen risico gebruikt.

 

3. Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers van ActiveCloak for Media over PlayReady DRM

De Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers van ActiveCloak for Media over PlayReady DRM, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze Voorwaarden, maken onlosmakelijk deel uit van deze Voorwaarden.

 

4. Updates

Updates zijn ontworpen om de Dienst te verbeteren, te versterken en verder te ontwikkelen en nieuwe diensten toe te voegen en u over nieuwe diensten te informeren, zoals nieuwe Inhoud en nieuwe functionaliteiten. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt als onderdeel van het gebruik van de Dienst en dat de implementatie van dergelijke updates de beschikbaarheid van de dienst kan beïnvloeden.

1. Privacy en gegevensbescherming

Door toegang tot de Dienst te krijgen stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken conform ons Privacybeleid (zie ziggo.nl/privacy). Door toegang tot de Dienst te krijgen, erkent u en stemt u ermee in dat we uw kijkgeschiedenis binnen de Dienst mogen meten en/of traceren. De kijkgeschiedenis wordt uitsluitend gebruikt om uw entertainmentervaring te optimaliseren; erotische inhoud wordt niet getraceerd of gebruikt voor het doen van aanbevelingen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over uw privacy en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

2. Gebruikersaccount en beveiliging

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk blijven. Indien u verneemt of constateert dat van uw account onbevoegd gebruik wordt gemaakt, dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen door contact op te nemen met onze Klantenservice via onze website ziggo.nl/contact

3. Contactgegevens

Indien u opmerkingen of vragen over deze Voorwaarden hebt, neem dan contact op met onze Klantenservice onze website ziggo.nl/ contact.

 

Utrecht, april 2015

 

 

BIJLAGE 1

 

Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers van ActiveCloak for Media over PlayReady DRM

De software en documentatie die op grond van deze voorwaarden aan u in licentie worden gegeven door Liberty Global Services B.V. en/of haar gelieerde ondernemingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen Ziggo B.V en Ziggo Services B.V.) (hierna "Liberty Global") worden niet aan u verkocht. Deze voorwaarden bevatten beperkingen voor verklaringen, garanties, voorwaarden, remedies en verplichtingen die van toepassing zijn op de software. Lees  deze voorwaarden zorgvuldig voor u de software of documentatie  downloadt, installeert of gebruikt. Hierin zijn de algemene voorwaarden opgenomen waaronder u de licentie verkrijgt voor het gebruik van de software en documentatie,. Als u de algemene voorwaarden van deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u de software of documentatie niet downloaden, installeren of gebruiken. Als u de software of documentatie downloadt, installeert of gebruikt, aanvaardt u deze voorwaarden en bent u ermee akkoord gegaan. De software en documentatie zijn ook beschermd door wetten en internationale verdragen inzake auteursrecht en door andere intellectuele-eigendomsrechten.

 

1. Definities: In deze voorwaarden:

"Software" betekent de Active Cloak for Media over PlayReady DRM-software en alle upgrades en updates van dit softwareprogramma (in alle gevallen enkel in de objectcodevorm) die aan u beschikbaar worden gesteld om te downloaden na aanvaarding van deze voorwaarden, en omvat, zonder beperking, alle gedrukte, online of elektronische documentatie voor deze software die aan u wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld door Liberty Global voor dergelijke software ("Documentatie"). 

"U" of "uw"verwijst naar de persoon die de softwarelicentie ontvangt of een entiteit namens wie deze persoon handelt. 

 

2.  Verlening van licentie. Liberty Global verleent u op grond van deze voorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, persoonlijke licentie voor het installeren en gebruiken van één (1) kopie van de Software op een enkel apparaat dat uw eigendom is en waarop een geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem is geïnstalleerd waarvoor de Software is ontworpen, zoals vermeld in de Documentatie. Als u de Software op meer dan één apparaat wenst te installeren en gebruiken, moet U voor elke extra kopie van de Software een afzonderlijke kopie van de Software downloaden en deze voorwaarden aanvaarden. U mag in geen geval een kopie van een eerder gedownloade kopie van de Software opnieuw installeren of reproduceren om de Software te installeren op een ander apparaat dan datgene waarop de Software oorspronkelijk werd gedownload.  Liberty Global verleent u op grond van deze voorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, interne licentie om één (1) kopie van de Documentatie te gebruiken zoals redelijkerwijs nodig is uw toegestane gebruik van de Software te ondersteunen. 

 

3. Beperkingen: De bepalingen in deze paragraaf gelden in de meest volledige mate zoals toegestaan onder het dwingende consumentenrecht of een andere wetgeving die geldt op het grondgebied van uw woonplaats: De bepalingen in deze paragraaf vormen de voorwaarden voor de in deze voorwaarden verleende licenties.  U zal niet zelf, noch derden toestaan om,de Software te reverse-engineeren, demonteren, reverse- vertalen, decompileren of op enige andere wijze te decoderen, behalve voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk verboden is door wetgeving doe van toepassing is, ondanks een contractuele verplichting die daarmee in strijd is. Indien de toepasselijke wetgeving een van de voorgaande activiteiten met betrekking tot de Software toestaat, mag u echter alleen tot dergelijke activiteiten overgaan nadat u Liberty Global schriftelijk om de benodigde informatie hebt verzocht en Liberty Global deze informatie niet binnen een redelijke termijn aan u beschikbaar heeft gesteld. U erkent en aanvaardt dat er geen rechten met betrekking tot de broncode van de Software aan U worden toegekend.  Ter aanvulling daarop zal u niet zelf, noch derden toestaan om: (i) de Software te verspreiden, te leasen, uit te lenen, te verhuren, een zekerheidsrecht hierin toe te kennen, toe te wijzen, of op een andere wijze over te dragen, (ii) afgeleide werken van de Software te wijzigen of te creëren of alle delen of een deel van de Software samen te voegen met een ander programma; (iii) de Software te gebruiken of ter beschikking te stellen aan derden in het kader van een servicebureau, timesharing-service, aanbod van een applicatie-serviceprovider of een ander beheerd service-aanbod; (iv) de Software of een deel van de Software openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen of op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen; (v) een video of andere inhoud die kan worden weergegeven met de Software voor gebruik met een ander mediaplayer-softwareproduct vast te leggen of te bekijken, of proberen vast te leggen of te bekijken; (vi) de Software of Documentatie te reproduceren (zelfs niet voor archiverings- of back-updoeleinden); of (vii) kennisgevingen van auteursrechten, aanduidingen van beperkte rechten, eigendomsmarkeringen en dergelijke te verwijderen of te wijzigen die op de kopie van de Software terug te vinden zijn die oorspronkelijk aan u werd verstrekt.  U dient zich aan alle wet- en regelgeving te houden in verband met uw gebruik van de Software en uw uitoefening van de rechten in deze voorwaarden. 

 

U erkent dat content-eigenaars Microsoft PlayReady TM-content-toegangstechnologie gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechtelijk beschermde content, te beschermen. Deze service gebruikt PlayReady-technologie om bepaalde content te beschermen. Als de PlayReady-technologie er niet in slaagt om de content te beschermen, kunnen content-eigenaars de service vragen om het verstrekken van beschermde content aan specifieke apparaten of PC-softwareapplicaties te beperken of te voorkomen. In bepaalde gevallen kan men u vragen om de PlayReady-technologie te upgraden om de content van de service te kunnen blijven gebruiken. Als u een dergelijke upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot content waarvoor de upgrade is vereist.

 

4. Afwijzing van garanties: de bepalingen van deze paragrafen zijn van toepassing in de meest volledige mate zoals toegestaan volgens het dwingende consumentenrecht of een andere wetgeving op het grondgebied van uw woonplaats: de software en documentatie worden verstrekt "as is", zonder enige verklaringen, voorwaarden en/of garanties.  In de meest volledige mate wijzen Liberty Global en haar partners, licentiegevers, leveranciers, verkopers, onderaannemers en distributeurs (collectief, "Liberty Global-licentiegevers") alle verklaringen, voorwaarden en garanties af, waaronder, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, niet-schending van de rechten van derden, duurzaamheid, titel, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor bepaalde doeleinden, of dit nu expliciet of, impliciet is, wettelijk of voortvloeiend uit omgangs-, handels- gebruiks- of andere praktijken.  U neemt het volledige risico op zich voor het gebruik van de Software en de Documentatie.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever verklaart, stelt voorwaarden of garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid van de software en/of documentatie of over informatie en/of gegevens die worden verwerkt door of beschikbaar worden gesteld door gebruik van de software.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever verklaart, stelt voorwaarden of garandeert dat de software vrij zal zijn van virussen of soortgelijke code.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever garandeert of neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of ander items die deel uitmaken van de Software.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever verstrekt garanties voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, worm, tijdbom, logic bomb, of een ander dergelijk computerprogramma.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever is verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (i) de kwaliteit van de video-content, (ii) prestaties van de hardware of (iii) controle van thuisnetwerken of andere programma's op de pc's, Macintosh-computers, set-top boxes, digitale videorecorders (DVR's) of andere apparatuur.

 

5. Aansprakelijkheidsbeperking: 

 5.1 De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing in de meest volledige mate zoals toegestaan volgens het dwingende consumentenrecht of een andere wetgeving op het grondgebied van uw woonplaats: noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever kan aansprakelijk worden gehouden tegenover u of een andere persoon of entiteit voor een van de volgende schadegevallen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, de Software, Documentatie of andere diensten die door Liberty Global of Liberty Global-licentiegevers aan u worden verstrekt met betrekking tot de Software en/of Documentatie: voor indirecte, afhankelijke,  incidentele, bijzondere, straf-, exemplarische of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of winst, verlies of beschadiging van gegevens of content, onderbreking van de bedrijfsvoering, vervangings- of herstelkosten, hetzij als gevolg van een contract, ‘equity’ of redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of een andere vorm van aansprakelijkheid, ook als Liberty Global of een Liberty Global-licentiegever op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, of deze voorzienbaar zijn.  De beperkingen in dit artikel zijn van toepassing ongeacht of de vermeende schending of verzuim een schending is van een fundamentele voorwaarde of een wezenlijke tekortkoming. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, zodat deze beperkingen mogelijk voor u niet gelden.  Noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever heeft enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de content die wordt bekeken met behulp van het softwareproduct of een deel daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot, smaad, inbreuken op publiciteits/portretrechten, privacy, merkrechten, persooonlijkheidsrechten.

5.2 In geen geval zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Liberty Global en de Liberty Global-licentiegevers collectief aan u of een andere persoon of entiteit voor schade voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden, de Software, Documentatie en/of andere diensten die aan u worden verstrekt, ongeacht de aard van de vordering of de actie, meer dan € 1.000,- bedragen.

5.3 De afwijzing van verklaringen, garanties en voorwaarden en de aansprakelijkheidsbeperking vormen een essentieel onderdeel van deze voorwaarden. In de meest volledige mate zoals toegestaan onder het dwingende consumentenrecht of een andere wetgeving die geldt op het grondgebied van uw woonplaats, erkent u dat, afgezien van de afwijzing van verklaringen, garanties en voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking, noch Liberty Global, noch een Liberty Global-licentiegever de toegekende rechten in deze voorwaarden zou toekennen.

 

6. Termijn en beëindiging:  Deze voorwaarden blijft van kracht zolang u de Software gebruikt, maar kan eerder worden beëindigd, zoals in deze paragraaf wordt uiteengezet.  U kunt deze voorwaarden beëindigen door alle kopieën van de Software en Documentatie in uw bezit te vernietigen.  Liberty Global kan deze voorwaarden onmiddellijk beëindigen door u schriftelijk op de hoogte te brengen als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) u handelt of bent in strijd met een bepaling van deze voorwaarden, en deze schending, indien deze kan worden rechtgezet, wordt niet rechtgezet binnen dertig (30) dagen nadat Liberty Global U daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, of (b) u hebt een onherstelbare schending van deze voorwaarden begaan. Bij het beëindigen van deze voorwaarden dient u alle kopieën van de Software en Documentatie te vernietigen.  Aanvullend op deze paragraaf blijven de paragrafen getiteld Definities, Afwijzing van Garanties, Aansprakelijkheidsbeperking, Titel, Derde Begunstigden en Algemeen van kracht ook na het beëindigen van deze voorwaarden.  Geen enkele beëindiging van deze voorwaarden geeft recht op een terugbetaling van door u betaalde bedragen, indien van toepassing, aan Liberty Global of haar distributeur/partner, of verlost u van eventuele verplichtingen om uitstaande schulden aan Liberty Global te betalen.  Bij beëindiging door Liberty Global dient u alle kopieën van de Software en Documentatie in uw bezit te vernietigen en de vernietiging te bevestigen aan Liberty Global.

 

7. Titel:  Alle rechten, titels en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) in, om en met betrekking tot de Software en Documentatie blijven bij Liberty Global of een of meerdere Liberty Global-licentiegevers, voor zover van toepassing.  Alle rechten, titels en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) in, om en met betrekking tot de content die kan worden geopend of bekeken via of met behulp van de Software, zijn eigendom van de content-eigenaar en hun licentiegevers en kunnen zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten en –verdragen. Deze voorwaarden verlenen u geen rechten of licenties voor dergelijke inhoud.  Alle rechten die niet expliciet hierin worden verleend, zijn voorbehouden aan Liberty Global en de Liberty Global-licentiegevers.  Er zijn geen impliciete rechten. 

 

 8. Exportbeperkingen:  De Software, Documentatie en bijbehorende informatie zijn onderworpen aan export- en importbeperkingen.  Door het downloaden, installeren of gebruiken van de Software en/of Documentatie verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle bent van, noch een staatsburger of inwoner bent van een land waarnaar de export van de Software, Documentatie en/of verwante informatie verboden zou worden door de wetten en/of voorschriften van de Verenigde Staten. U verklaart en garandeert ook dat u geen persoon bent aan wie de export van de Software, Documentatie of verwante informatie verboden zou worden door de wetten en/of voorschriften van de Verenigde Staten. U dient zich te houden aan de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten die van toepassing zijn op de Software, Documentatie en verwante informatie, en u dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in Uw rechtsgebied die van invloed kunnen zijn op uw recht om de Software, Documentatie of verwante informatie te exporteren, importeren of gebruiken. U verklaart en garandeert dat u voldoet aan al dergelijke van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. De Software, Documentatie en verwante informatie mag niet worden gebruikt voor doeleinden die worden verboden door exportwetten en/of -voorschriften, waaronder, zonder beperking, toename van nucleaire, chemische of biologische wapens. U bent verantwoordelijk voor het aanvragen van alle benodigde toestemmingen voor eventuele latere export, import, of gebruik van de Software, Documentatie of verwante informatie.

 

 9. Derde Begunstigden:  De bepalingen in deze paragraaf gelden in de meest volledige mate zoals toegestaan volgens het dwingende consumentenrecht of een andere wetgeving die geldt op het grondgebied van uw woonplaats: u erkent en aanvaardt dat de Liberty Global-licentiegevers beoogde derde begunstigden van deze voorwaarden zijn.  De bepalingen van deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk ten gunste van dergelijke derde begunstigden en zijn afdwingbaar door zowel dergelijke derde begunstigden als door Liberty Global.

 

 10. Algemeen:  Deze voorwaarden zijn de volledige voorwaarden tussen u en Liberty Global met betrekking tot het onderwerp ervan, en deze voorwaarden vervangen alle voorgaande of bestaande overeenkomsten, verklaringen of discussies, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze voorwaarden mogen niet worden veranderd of gewijzigd, behalve door een schriftelijke kennisgeving, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Liberty Global. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorgedrukte voorwaarden op offertes, bestellingen, aankooporders of aankooporderbevestigingen, en hebben voorrang op alle andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. U mag deze voorwaarden niet vrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liberty Global.  Elke vermeende overdracht in afwijking van het voorgaande is nietig. Liberty Global kan deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving overdragen. Deze voorwaarden zijn bindend voor, en afdwingbaar ten behoeve van de rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van elke partij.  Indien een partij nalaat om aanspraak te maken op een schending van een voorwaarde van deze voorwaarden, vormt dit geen ontheffing voor een dergelijke schending of het recht van deze partij om een volgende schending van een dergelijke voorwaarde af te dwingen. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of illegaal wordt geacht, zal deze beslissing geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen onder andere omstandigheden of de overige bepalingen van deze voorwaarden, en dergelijke overige bepalingen zullen slechts worden aangepast indien en voor zover dit noodzakelijk is om ze afdwingbaar te maken onder dergelijke omstandigheden.  De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen (Weens Koopverdrag) op deze voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.  De Uniform Computer Information Act is niet van toepassing op deze voorwaarden.  Liberty Global en de Liberty Global-licentiegevers zijn niet aansprakelijk hieronder als gevolg van een storing of vertraging in de uitvoering van de verplichtingen hieromtrent omwille van een oorzaak buiten hun redelijke controle.